Všeobecné obchodní podmínky

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují práva, povinnosti a podmínky poskytování fotografických služeb klientovi, které nejsou vymezeny v objednávce služeb. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí objednávky a dohromady tvoří právně závaznou smlouvu. V případě rozporu mezi zněním objednávky a VOP má přednost znění objednávky.


1.2. V případě zájmu klienta o služby fotografky zašle klient fotografce objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněného na webových stránkách fotografky. Objednávka musí obsahovat čas, místo a druh focení a počet předávaných fotografií spolu s případnými dalšími požadavky a upřesněními. Objednávka dále musí obsahovat identifikaci klienta. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany fotografky. V případě, že některý údaj v objednávce chybí, nemůže být smlouva uzavřena.

2.POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1. Fotografka se zavazuje pořídit a dodat klientovi upravené fotografie v souladu s objednávkou a klient se zavazuje za činnosti fotografky uhradit sjednanou odměnu.


2.2. Z pořízených fotografií se fotografka zavazuje vybrat nejzdařilejší, a to v počtu odpovídajícím objednávce. Vybrané fotografie následně fotografka dle svého uměleckého cítění upraví v barevných, případně černobílých filtrech. Úpravy fotografií budou respektovat předem sdělená přání klienta. Úpravy se mohou týkat pouze rozměrů fotografií, jejich barevnosti, kontrastu a jasu a ve výjimečných případech mohou úpravy zahrnovat také drobné retuše vzhledu fotografovaných osob z důvodu jejich momentálních nedostatků, jako např. pupínky, škrábance či modřiny.


2.3. Upravené fotografie budou klientovi předány jejich zpřístupněním v chráněné online galerii, kde si je bude moci stáhnout ve formátu JPEG. Přístup do online galerie bude klientovi zaslán na jeho e-mailovou adresu nejpozději do tří týdnů ode dne pořízení fotografií a plného uhrazení odměny fotografky vyjma svatebních fotografií a jiných komerčních projektů, u nichž bude termín dohodnut individuálně. Neupravené fotografie nejsou klientovi předávány, ledaže se strany dohodnou jinak.


2.4. Klient bere na vědomí, že neupravené fotografie budou po uplynutí jednoho měsíce ode dne pořízení fotografkou smazány. Upravené fotografie budou fotografkou smazány po uplynutí dvou měsíců ode dne focení, a to jak z jejího úložiště, tak z online galerie.

3.ODMĚNA FOTOGRAFKY

3.1. Fotografce náleží za provedené činnosti jednorázová odměna ve výši dle ceníku, který je zveřejněn v sekci „INFO“ na webových stránkách fotografky.


3.2. Odměna je splatná ve dvou splátkách, kdy první zálohová část bude uhrazena do tří dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že má být focení realizováno v kratší době, je záloha splatná dnem potvrzení objednávky. Zbylá část odměny je splatná v den focení. Výše zálohy je určena dle ceníku.


3.3. Odměna bude vždy poukázána na bankovní účet fotografky č. 293708714/ 0300


3.4. V případě, že focení nebude realizováno v dohodnutém termínu z důvodů na straně klienta, má fotografka nárok na storno poplatek odpovídající zálohové části odměny.


3.5. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady fotografky na pořízení fotografií a jejich následnou úpravu, dopravu z a na místo focení a rovněž odměnu za poskytnutí práv duševního vlastnictví dle čl. 4 VOP.

4.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1. Klient bere na vědomí, že autorská práva k pořízeným fotografiím náleží vždy fotografce.


4.2. Klientovi náleží práva pro nekomerční užití fotografií, tedy klient je oprávněn fotografie používat, šířit či množit pro soukromé

účely. V případě zájmu o komerční užití fotografií je klient povinen kontaktovat fotografku a dohodnout se na podmínkách takového užití. 


4.3. Klient se bere na vědomí, že fotografka je oprávněna vybrané fotografie zveřejnit pro účely své umělecké propagace.


4.4. V případě, že klient souhlasil se zveřejněním fotografií pro komerční propagaci fotografky, mohou být vybrané fotografie zveřejněny na sociálních sítích fotografky, jejích webových stránkách, případně na jiném vhodném místě. Nikdy nebudou zveřejňovány fotografie zesměšňující či urážející fotografované osoby. Fotografka není oprávněna u fotografií zveřejňovat celá jména, ani jiný popis fotografovaných osob. Fotografie nebudou předávány k dalšímu zpracování třetím osobám. Klient může svůj souhlas kdykoliv odvolat.


4.5. V případě, že jsou v pořizovány portrétní fotografie dětí do 15 let je klient povinen zajistit, aby při fotografování byli přítomni rodiče dítěte, čímž je vysloven souhlas s jejich fotografováním. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

5.PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, ODSTOUPENÍ

5.1.Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje klient osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění.


5.2.Fotografka je povinna vydat potvrzení klientovi o tom, kdy klient právo vyplývající z vad uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.


5.3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.


5.4. Fotografka záměrně a pečlivě pracuje s tzv. “hloubkou ostrosti”. Výsledné fotografie mohou být rozostřené a tudíž ne vše na fotografiích je nutně ostré v celé hloubce fotografovaného snímku.


5.5. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.


5.6. Úpravy jako jsou např. zeštíhlení (ramena, ruce, boky, nohy, celá postava), rovnání nosu, nekvalitní make-up, rozcuchaný či jinak zničený účes a podobné se nepovažují za vadu fotografií a nebudou upravovány.


5.7. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku je klient oprávněn od smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Formulář pro odstoupení zašle fotografka klientovi na vyžádání. V případě, že již proběhlo fotografování, má fotografka nárok na úhradu odměny v rozsahu přiměřeném provedeným pracím.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.Smluvní vztahy mezi klientem a fotografkou se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 


6.2. V případě sporu je klient oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci podáním stížnosti, případně na příslušný soud České republiky.


6.3. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP klient současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a tyto přijímá.


6.4. Fotografka si vyhrazuje právo tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách fotografky. Na již uzavřené smlouvy se však nové znění VOP použije jen v případě, že s tím klient vysloví souhlas.


Dokumenty ke stažení


V případě, že Vás zajímá více o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů, informace naleznete zde . Pokud byste chtěli vědět více o tom, jakým způsobem využívám cookies, informace naleznete zde.

Bc. Beáta Zummerová

se sídlem Husova 1393/ 73, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00

IČO: 09246029